صبا
دی 1397
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
جستجو
 
  آخرین دارایی ما ...

به قلم خودم.  عکسی که ازکشوهای سالمندان کهریزک وتوسط آقای محفوظ گرفته شده.همهءهم وغممان میشوددنیاوفرزندان ودلفریبیهای دنیا؛ ماترک وداراییمان میشودبسته ای قرص ودندانی مصنوعی وچندشکلات ناقابل….

این چندقلم جنس راهم میگذاریم وباتنی سپرده به کفن،راهی گورمیشویم.

کمی اندیشه وتعقل!!!!!

موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1397-10-26] [ 05:04:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  عقربه وچشم ...

بعدازفیض بردن ازسخنان جناب آقای ابطحی ،برای رسیدن به خیابان واولین اتوبوس،عجله داشتم.درطول مسیربه صحبتهای آقای ابطحی فکرمیکردم وحلاجی توصیه های گهربارایشان ودرک عمق مفاهیم سخنان استادگونهءایشان ذهنم رامشغول کرده بود.

چشمم به خانم روشندلی که درمیان ماشینهای پارک شدهءکنارخیابان، سردرگم مانده ودنبال راه عبوربود،افتاد.برای ثانیه ای دودل ماندم؛ اگربه اوکمک میکردم امکان ازدست دادن اتوبوس وبسیاردیررسیدن به خانه ،رادنبال داشت واگربیخیال ازکنارش میگذشتم؛به وجدانم چه جوابی میدادم؟

نزدیکش شدم وپرسیدم : به کمک احتیاج دارید؟ صدایش شادمان شدوگفت قصدعبورازخیابان راداردواحتیاج به تاکسی ورفتن به آموزش وپرورش دارد.

دستش رابه سمتم درازکردومن دست اوراگرفته وازعرض خیابان عبورکردیم وبعدازاستقرارش درمحل تاکسی ، خداحافظی کردم وازاوجداشدم اما، دلم پیش اوبودوصدای شادی که برایم آرزوی تندرستی کرد.

به ساعتم نگاه کردم امااینبارچشمم عقربه های ساعت رادنبال نمیکرد.اینبارعقربه های ساعت چشمان مرادنبال میکردندوبه این نعمتهای خدایی حسادت میکردند.به تک تک نعمتهای خدافکرمیکردم ودرگوشم حرفهای استادابطحی زمزمه میشد"راه رسیدن به خداازخودماشروع میشود”

موضوعات: بدون موضوع
[سه شنبه 1397-10-11] [ 01:55:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  امتحانات سختی درراه است. ...

به نام اولین وآخرین ممتحن جهان هستی.کاش ازپس امتحانات اوبرآییم.امتحانات زمینی برای آمادگی وورزیدگی روزنهایی وپایانی است.

  • مُهرقبولی برگهءکدام ازانسانهاراآذین میبندد؟
موضوعات: بدون موضوع
[یکشنبه 1397-10-09] [ 10:14:00 ق.ظ ] لینک ثابت